Skräddarsydda tjänster och
råd anpassade för dina och ditt
företags behov

Finansiell rådgivning

Riskhantering

Advisorgruppen kan hjälpa ditt företag med risk- och känslighetsanalyser avseende valutor, räntor, el och råvaror. Vi är med och utformar policies och säkringsstrategier för att hantera finansiella risker utifrån företagets valda riskprofil. Vi kan även utbilda företagsledning och personal i de vanligast förekommande säkringsinstrumenten och assistera vid upphandling med bank/finansiell motpart. Vårt oberoende gentemot finansiella motparter är också en viktig faktor och kan bidra till ökad transparens i prissättningen.

Cash management

Advisorgruppen erbjuder tjänster inom cash management, exempelvis process- och flödesanalyser för åtgärder syftande till att minska bindningen av rörelsekapital. Vi kan även medverka vid upphandling av olika cash management system. Vi har dessutom mångårig erfarenhet och kunnande när det gäller att upprätta likviditetsprognoser.

Finansieringsfrågor

Vi är behjälpliga i investeringsbedömningar och kalkyler vid investeringsbeslut. Advisorgruppen har mångårig erfarenhet när det gäller att ta fram beslutsunderlag och finansiell information till banker och finansiärer vid upphandling av finansieringslösningar, exempelvis vid nyinvesteringar i produktionsutrustning. Banker ställer ofta höga krav på analys av rörelsekapitalbehov och känslighetsanalyser vid expansionsinvesteringar.